Bilimsel Program

26 Ekim 2023 Perşembe
11:00-13:00 KAYIT ve YETERLİK SINAVI
13:00-14:15 ÇOCUK NEFROLOJİDE ÖZEL DURUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Enver Hasanoğlu, Ali Delibaş
13:00-13:20 6 Şubat Depremi, Deprem Organizasyonu ve Ulusal Verilerimiz
Sevcan Bakkaloğlu
13:20-13:40 Ezilme Sendromu ve Yönetimi
Serra Sürmeli Döven
13:40-14:00 Afetlere Nasıl Hazırlanalım?
Lale Sever
14:00-14:15 Soru & Cevap & Tartışma
14:15-14:45 KAHVE ARASI
14:45-16:00 KRONİK HEMODİYALİZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Salim Çalışkan, Yılmaz Tabel
14:45-15:00 HD’den Vazgeçip Herkese HDF Yapalım. Gerçekçi mi? Gerekli mi?
Ayşe Ağbaş
15:00-15:15 Yenidoğan/İnfantlarda HD, Teknolojik Gelişmeler
Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım
15:15-15:30 Evde HD
Aysun Karabay Bayazıt
15:30-15:45 HD Enfeksiyoz Komplikasyonları: Korunma ve Tedavi
Umut Selda Bayrakçı
15:45-16:00 Soru & Cevap & Tartışma
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:45 AKUT RRT OTURUMU
Oturum Başkanları: İsmail Dursun, Esra Baskın
16:30-17:00
09:30-10:00 (Ohio time)
PIRRT vs SLED vs CVVH(D) – Which One is Superior for Better AKI Outcomes?
Rupesh Raina (online)
17:00-17:15 Kardiyak Cerrahi Sonrası ABH Yönetimi 
Burcu Bulum
17:15-17:30 KİT Sonrası ABH Yönetimi
Mustafa Koyun
17:30-17:45 Soru & Cevap & Tartışma
17:45-18:00 KAHVE ARASI
18:00-19:00 ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU (YETERLİK KURULU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ)
19:30-20:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
20:30-22:30

AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu Ezgü

Acı Kayıplarımız Anısına
Prof. Dr. Ayşın Bakkaloğlu
Prof. Dr. Bülent Ataş
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş

Cumhuriyet ve Çocuk
Prof. Dr. Sedat Sever

100. Yılda Türk Çocuk Nefrolojsinin Tarihçesi – Kurucularımız adına
Prof. Dr. Ayfer Gür Güven

Cumhuriyetin Doktorları Video Sunumu
Sunay Akın

Plaket Töreni

27 Ekim 2023 Cuma
A SALONU B SALONU
08:00-09:00 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 1 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Zelal Ekinci, Gül Şumlu Özçelik Oturum Başkanları: Mukaddes Kalyoncu, Bilal Yıldız
08:00-08:05 SS-01
Vezikoüreteral Reflüsü Olan Çocuklarda Skar Gelişimi ile TLR4 Gen Polimorfizmi İlişkisi
SS-11
Makina öğrenimi kullanılarak çocuk böbrek naklinde uzun dönem graft sağkalımının tahmini
Konuşmacı: Nadide Melike Sav Konuşmacı: Gülşah Kaya Aksoy
08:05-08:10 SS-02
Konjenital Vezikoüreteral Reflünün Gerilemesinde Etkili Olan Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
SS-12
Subklinik rejeksiyonun biyopsi bulguları akut graft disfonksiyonundan farklı mıdır?
Konuşmacı: Meliha Merve Coşkun Konuşmacı: Gülşah Kaya Aksoy
08:10-08:15 SS-03
Primer Vezikoüreteral Reflü ile İlişkili Renal Skar Oluşumunda Üreteral Çap Oranının Değerlendirilmesi
SS-13
Böbrek nakilli çocuklarda dışkı mikrobiyotasındaki değişiklik
Konuşmacı: Esra Nagehan Akyol Önder Konuşmacı: Gizem Yılmaz
08:15-08:20 SS-04
İmmatür granülositler doğumsal böbrek ve üriner sistem anomalisi olan çocuklarda hiperfiltrasyon ve mikroalbüminüri için bir belirteç olabilir mi?
SS-14
Böbrek Nakilli Pediatrik Hastalarda Kardiak Fonksiyonların Speckle Tracking Ekokardiyografi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Şule Pektaş Leblebicier Konuşmacı: Özgür Özdemir Şimşek
08:20-08:25 SS-05
Konjenital Böbrek ve İdrar Yolları Anomalileri (CAKUT) olan hastalarda WES analizi ile yeni varyantların tespiti
SS-15
Schimke immüno-osseoz displazili bir olguda böbrek nakli yönetimi: immünosupresyon, PTLD ve KÖK HÜCRE NAKLİ
Konuşmacı: Aylin Gençler Konuşmacı: Cemile Pehlivanoğlu
08:25-08:30 SS-06
İnfantil dönem hidronefrozunun uzun dönem seyri: 14 yıllık tek merkez deneyimi
SS-16
Spina Bifidalı çocuklarda yaşam kalitesi, depresyon düzeyi ve temiz aralıklı kateterizasyona uyumun değerlendirilmesi
Konuşmacı: Mehmet Baha Aytaç Konuşmacı: Ecenur Şahin
08:30-08:35 SS-07
Reflüsü ve Obstrüksiyonu Olmayan Megaüreter Olgularında 2 Yıllık İzlem Sonuçları
SS-17
Aşırı aktif mesaneli çocuklarda kor stabilizasyon egzersizleri ile kombine pelvik taban kas eğitiminin üroflovmetri parametreleri ve semptomlar üzerine etkisi
Konuşmacı: Seçil Kezer Konuşmacı: Melis Ünal
08:35-08:40 SS-08
Atnalı böbrekte ürolitiazis ve anomaliler
SS-18
Nefrokalsinozis tanısı almış çocuk hastaların klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi
Konuşmacı: Rümeysa Yasemin Çiçek Gülşan Konuşmacı: Mihriban İnözü
08:40-08:45 SS-09
Sık Rastlanan Az Bilinen Bir Hastalık: Liken Skleroatrofik
SS-19
Nefrokalsinozis: tüm ekzon dizileme ile yapbozun tamamlanması
Konuşmacı: Begüm Avcı Konuşmacı: Gizem Yıldız
08:45-08:50 SS-10
İdrar Yolu Enfeksiyonunu Tahmin Etmede Antimikrobiyal Polipeptitlerin Rolü: UTILISE Çalışması
SS-20
Benign seyirli Primer Hiperokzalüri Tip 1 tanılı dört suriyeli kardeş
Konuşmacı: Bağdagül Aksu Konuşmacı: Nuran Küçük
08:50-09:00 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
09:00-09:30 UYDU SEMPOZYUMU
Bezli Çocuklarda İdrar Kültürü Alma Yöntemleri, Yenilikler
Oturum Başkanı: Sevgi Mir
Konuşmacı: Cihangir Akgün
09:30-09:45 KAHVE ARASI
A SALONU B SALONU
09:45-11:00 BÖBREK NAKLİ, ZOR HASTALAR OTURUMU NADİR BÖBREK HASTALIKLARI, GÜNCEL DURUM OTURUMU
Oturum Başkanları: Sema Akman, Ahmet Keskinoğlu Oturum Başkanları: Hulusi Koçak, İbrahim Gökçe
09:45-10:00 Sorunlu Mesane, Kim Nakil Olabilir? Alport Hastalığı, Gerçekten Nadir mi?
Aytül Noyan Seçil Conkar Tunçay
10:00-10:15 BK Virus Pozitif Geldi IgM Nefropatisi: Var mı? Yok mu?
Ilmay Bilge Çağla Serpil Doğan
10:15-10:30 Kreatinin Yükselmeye Başladı Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
Kaan Gülleroğlu Ali Düzova
10:30-10:45 Proteinüri Var ve Artıyor Otozomal Dominant Tubulointerstisyel Böbrek Hastalığı
Mehmet Taşdemir Mehtap Akbalık Kara
10:45-11:00 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:00 KONFERANS – 1
Sistinozis: Göz Tutulumu, Kemik Tutulumu ve Büyüme Üzerine Etkileri
Oturum Başkanı: Ruhan Düşünsel
Konuşmacı: Evrim Kargın Çakıcı
KONFERANS – 2
Anormal Mesaneye Yaklaşım: Konservatif Tedaviden Cerrahiye
Oturum Başkanları: Tuğrul Tiryaki, Hakan Poyrazoğlu
Konuşmacı: Baran Tokar
12:00-12:30
10:00-10:30 (UK time)
KONFERANS – 3
AB0-INCOMPATIBLE, HLA-INCOMPATIBLE KIDNEY TRANSPLANTATION AND BEYOND in CHILDREN
Chair: Rezan Topaloğlu
Speaker: Stephen Marks (online)
12:30-13:00 UYDU SEMPOZYUMU
Kronik Böbrek Hastalığı ve İştahsız Çocuk, Çaresiz miyiz?
Oturum Başkanları: Zübeyde Gündüz, Hülya Gökmen Özel
Nefrolog Gözüyle – Aslı Çelebi Tayfur
Diyetisyen Gözüyle – Gülşah Şahin
13:00-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-17:00 ANITKABİR ZİYARETİ
17:00-19:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00-22:30 CUMHURİYET KONSERİ (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası)
28 Ekim 2023 Cumartesi
08:30-09:15 UYDU SEMPOZYUMU
Atipik Hemolitik Üremik Sendromun’un Güncel Yönetimi
Oturum Başkanı: Pelin Ertan
Hangi Hastada aHÜS Düşünelim? – Pelin Ertan
Eculizumab Tedavisini Hangi Hastaya Başlayalım? – İpek Kaplan Bulut
Eculizumab Tedavisini Hangi Hastalarda Uzun Vadeli Devam Edelim? – Nur Canpolat
09:15-09:45 KONFERANS – 4
PRİMER HİPEROKZALÜRİ GÜNCEL GELİŞMELER ve TEDAVİ ÖNERİLERİ
Oturum Başkanı: Ahmet Nayır
Konuşmacı: Fatma Şemsa Çaycı
09:45-10:15
08:45-09:15 (Barcelona time)
UYDU SEMPOZYUMU
FABRY DISEASE: NEW HORIZON in THE TREATMENT
Chair: Harika Alpay
Speaker: Roser Torra – ERA President Elect (online)
10:15-10:30 KAHVE ARASI
A SALONU B SALONU
10:30-11:45 NEFROLOJİDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER, 5N1K OTURUMU OLGULARLA ELEKTORLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM OTURUMU
Oturum Başkanları: Nurdan Kural, Fatih Özaltın Oturum Başkanları: Osman Dönmez, Nurdan Yıldız
10:30-10:45 Antikompleman Tedaviler Sodyum Metabolizması Bozuklukları ve Yönetimi
Gülşah Kaya Aksoy Bahar Büyükkaragöz
10:45-11:00 Monoklonal Tedaviler  Potasyum Metabolizması Bozuklukları ve Yönetimi
Sevgi Yavuz Bahriye Atmış
11:00-11:15 Yeni İmmunsupresif Tedaviler ve Küçük Akıllı Moleküller Kalsiyum/ Fosfor/ Metabolizması Bozuklukları ve Yönetimi
Aslı Kavaz Tufan Fatma Mutlubaş
11:15-11:30 Deneysel Tedaviler  Magnezyum Metabolizması Bozuklukları ve Yönetimi
Duygu Övünç Hacıhamidoğlu Yaşar Kandur
11:30-11:45 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
A SALONU B SALONU
11:45-12:45 NEFROLOJİ – ÜROLOJİ OTURUMU KBH’nda KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Özlem Aydoğ, Belde Kasap Demir Oturum Başkanları: Ferah Sönmez, Mehmet Bülbül
11:45-12:00 Hidronefrozda, Reflüde ve Taşta Konservatif İzlemin Sınırları Patogenezde Son Gelişmeler ve Umut Veren Biyobelirteçler
Ahmet Midhat Elmacı Serçin Güven
12:00-12:15 Ürodinami, Kime Yapalım? Nasıl Okuyalım? Tedavide Ne Önerelim? İnfantlarda ve Çocuklarda Yeni Rehberler
Ahmet Taner Elmas Nilüfer Göknar
12:15-12:30 Enürezis Nokturna Paratroidektomi, Medikal mi? Cerrahi mi? Kime? Ne Zaman?
Mahmut Çivilibal Ebru Bekiroğlu Yılmaz
12:30-12:45 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
12:45-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
A SALONU B SALONU
13:30-14:45 GLOMERÜL HASTALIKLAR OTURUMU ERİŞKİN NEFROLOJİ BİZİM KONUŞMADIĞIMIZ NEYİ TARTIŞIYOR? OTURUMU
Oturum Başkanları: Ayşe Öner, Oğuz Söylemezoğlu Oturum Başkanları: Alaattin Yıldız, Caner Kabasakal
13:30-13:45 Steroid Dirençli Nefrotik Sendrom, Yeni Ajanlarla Tedavi Edebiliyor muyuz? Anemi Tedavisi: Geleneksel ESA’lar ve HIF İnhibitörleri
Neslihan Çiçek Sibel Yel
13:45-14:00 Lupus Nefriti, Klasik ve Yeni Tedaviler Yeni Potasyum Düşürücü İlaçlar
Dilek Yılmaz İlknur Girişgen
14:00-14:15 IgA Vasküliti Nefriti: Kanıta Dayalı Tedavi Önerileri Var mı? Antihipertansifler: Çocuklar İçin Güvenilir Seçenekler
Zeynep Birsin Özçakar Meral Torun Bayram
14:15-14:30 Glomerüler Hastalıklarda Omega 3 Desteğinin Yeri: Kanıta Dayalı Öneriler SGLT-2  İnhibitörleri, Yeni Böbrek Koruyucumuz mu?
Eren Soyaltın Elif Arı Bakır
14:30-14:45 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
14:45-15:00 KAHVE ARASI
A SALONU B SALONU
15:00-16:15 PERİTON DİYALİZİ OTURUMU ZOR NEFROLOJİ OLGU ve KONSÜLTASYONLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Aydan Şirin, Mesiha Ekim Oturum Başkanları: Metin Kaya Gürgöze, Hasan Dursun
15:00-15:15 Başarılı PD Uygulaması İçin Altın Öneriler  Renovasküler Hipertansiyon: Fibromüsküler Displazi mi?, Değil mi?
Nuran Çetin Elif Bahat Özdağan
15:15-15:30 İnfantlarda Kronik PD, Zorluklar, Çözümler Monogenik Hipertansiyon: Tanıdan Tedaviye
Beltinge Demircioğlu Kılıç Aysun Çaltık Yılmaz
15:30-15:45 Periton Zarı Nasıl Korunur? Oligoanürik 1000 gr Altı Yenidoğanın Yönetimi
Hülya Nalçacıoğlu Funda Baştuğ
15:45-16:00 PD Enfeksiyoz Komplikasyonlar: Korunma ve Tedavi, Yeni Öneriler Laktik Asidoz Yönetimi, Kime, Ne Zaman Diyaliz?
Kenan Bek Demet Alaygut
16:00-16:15 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
16:15-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:00
09:30-10:00 (Toronto time)
KONFERANS – 5
INCREMENTAL PERITONEAL DIALYSIS: ADULT EXPERIENCE
Chair: Ayşe Balat
Speaker: Joanne Bargman (online)
17:00-18:00 ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
18:00-18:30
08:00-08:30 (Stanford time)
KONFERANS – 6
MIXED CHIMERISM AND ACCEPTANCE OF KIDNEY TRANSPLANTS – A WORK IN PROGRESS
Chair: Alev Yılmaz
Speaker: Paul C. Grimm (online)
18:30-19:30 POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Seçil Arslansoyu Çamlar, Fatma Devrim, Bahar Büyükkaragöz, Gülşah Kaya Aksoy, Nilüfer Göknar, Hakan Poyrazoğlu, Aysun Çaltık Yılmaz, Funda Baştuğ, Aslı Çelebi Tayfur
20:00-21:00 100. YIL KOKTEYLİ
21:00-23:00 ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Prof. Dr. Armağan Coşkun
29 Ekim 2023 Pazar
A SALONU B SALONU
08:00-09:00 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 3 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 4
Oturum Başkanları: Gülay Demircin, Arife Uslu Gökçeoğlu Oturum Başkanları: Neşe Özkayın, Hakan Erdoğan
08:00-08:05 SS-21
Hemolitik üremik sendrom; 15 yıllık klinik deneyim
SS-31
Kronik Böbrek Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Prognoz Belirteci Olarak, Serum ve İdrarda S-Equol, İndoksil Sülfat, Trimetilamin N-Oksit Düzeylerinin Araştırılması
Konuşmacı: Betül Akkoyunlu Konuşmacı: Mehmet Hazar Özcan
08:05-08:10 SS-22
Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu Hastaların Tırnak Yatağı Dermoskopisi Bulguları
SS-32
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuklarda Yorgunlukla İlgili Faktörler
Konuşmacı: Esra Nagehan Akyol Önder Konuşmacı: Özgür Özdemir Şimşek
08:10-08:15 SS-23
Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksi ve Sistemik İnflamasyon Yanıt İndeksi Hemolitik Üremik Sendromun Renal Progresyonunda Erken Bir Belirteç Olabilir mi?
SS-33
Aletli periton diyalizinde uzaktan erişim sistemi: Çocuklara klinik fayda sağliyor mu?
Konuşmacı: Hülya Nalçacıoğlu Konuşmacı: Ayşe Seda Pınarbaşı
08:15-08:20 SS-24
Nefrotik sendromlu çocukların böbrek biyopsi örneklerinde Sphingomiyelin phosphodiesterase acid-like 3b (SMPDL-3b) ekspresyonu immunsüpresif ilaç cevabında yol gösterici olabilir mi?
SS-34
Periton diyalizi yapılan çocuklarda ultrasonografi ve vücut kompozisyon monitörü kullanılarak volüm yükünün değerlendirilmesi
Konuşmacı: İlknur Girişgen Konuşmacı: Bahriye Atmış
08:20-08:25 SS-25
İdrarda Protein Saptanması Nedeniyle Çocuk Nefroloji Polikliniğine Yönlendirilen Hastaların Klinik Özellikleri
SS-35
Çocukluk çağındaki diyaliz hastalarında hiperüriseminin sol ventrikül kitle indeksi üzerine etkisi
Konuşmacı: Özlem Yüksel Aksoy Konuşmacı: Yaşar Kandur
08:25-08:30 SS-26
Çocuklarda Nutcracker sendromu: Başlangıç bulguları ve uzun süreli izlem sonuçları
SS-36
Akut diyaliz tedavisi uygulanan 15 kg altındaki çocukların uzun dönem izlemi
Konuşmacı: Ece Mekik Akar Konuşmacı: Bora Gülhan
08:30-08:35 SS-27
Çocuk Nefroloji pratiğinde Rituksimab kullanımı ve pediatrik nefrologların yaklaşımlarını ölçmeye yönelik anket çalışması
SS-37
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuk Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Ahmet Ünal Konuşmacı: Fatma Özbek Tezcan
08:35-08:40 SS-28
Mersin Üniversitesi’ne 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi nedeniyle başvuran çocukların değerlendirilmesi
SS-38
Hematopoetik kök hücre nakli ilişkili böbrek hasarı geçiren hastaların retrospektif değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Konuşmacı: Serra Sürmeli Döven Konuşmacı: Serim Pul
08:40-08:45 SS-29
Kahramanmaraş Depreminde Akut Böbrek Hasarı Gelişen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
SS-39
Preterm doğan çocuklarda renal parenkimal değişiklik var mı?: MR-radyomiks ve makine öğrenmesi çalışması
Konuşmacı: Esra Danacı Vatansever Konuşmacı: Ayşe Ağbaş
08:45-08:50 SS-30
Çocukların ayaktan kan basıncı izleminde tek merkezin on beş yıllık deneyimi
SS-40
Terapötik hipotermi altındaki asfiktik yenidoğanlarda renal oksijen doygunluğunun ölçümü akut böbrek hasarını erken tanımada yardımcı olur mu?
Konuşmacı: Şenay Zırhlı Selçuk Konuşmacı: Esra Kaan
08:50-09:00 Soru & Cevap & Tartışma Soru & Cevap & Tartışma
09:00-10:15 GELECEKTE ÇOCUK NEFROLOJİSİ – 1 OTURUMU
Oturum Başkanları: Nurcan Cengiz, Erkin Serdaroğlu
09:00-09:15 Nefroloji ve Epigenetik
Sebahat Tülpar
09:15-09:30 Nefrolojide Gen Tedavisi, Ne Kadar Yakınız?
Nadide Melike Sav
09:30-09:45 Chip Üzerinde Böbrek Modelelleme (Kidney on a chip)
Eda Didem Kurt Şükür
09:45-10:00 Geleceğin İlaçları 
Yonca Semet
10:00-10:15 Soru & Cevap & Tartışma
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:45 GELECEKTE ÇOCUK NEFROLOJİSİ – 2 OTURUMU
Oturum Başkanları: Faysal Gök, Önder Yavaşcan
10:30-10:45 Nefrolojide Deneysel Modeller
Tülay Becerir
10:45-11:00 Nefrolojide Holografik Görüntüleme: Yakın Gelecekte Vaat Ettikleri
Aslıhan Kara
11:00-11:15 Giyilebilir Böbrek Teknolojileri
Caner Alparslan
11:15-11:30 Pediatrik Nefroloji ve Yapay Zeka
Okan Akacı
11:30-11:45 Soru & Cevap & Tartışma
11:45-12:45 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ’NDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI: YARIŞARAK ÖĞRENELİM
Moderatör: Yeşim Özdemir Atikel, Ayşe Seda Pınarbaşı
12:45-13:15 ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ


Çocuk Nefroloji Derneği

Karşıyaka Mah. Kayı Cad. 29/7
Keçiören, Ankara
info@cocuknefroloji.org
www.cocuknefroloji.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
+90 312 438 10 39 | +90 312 438 10 09
bilgi@devent.com.tr
www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.